You look exhausted You __________ in the garden...

Ngữ Pháp và Từ Vựng You look exhausted. You __________ in the garden ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

You look exhausted. You __________ in the garden all day.
A. must have been working B. must have worked
C. must be working D. can’t have worked

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
trạng ngữ “all day” dùng thời hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh quá trình, dùng “must” mang nghĩa phỏng đoán
điều gì chắc chắn xảy ra

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP