Hai điện trở mắc song song vào nguồn...

Chương 2: Dòng Điện Không Đổi Hai điện trở mắc song song vào nguồn đi...

0
Chương 2: Dòng Điện Không Đổi

Hai điện trở mắc song song vào nguồn điện nếu R1< R2 và R12 là điện trở
tương đương của hệ mắc song song thì:
A. R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 nhỏ hơn trên R1.
B.R12 nhỏ hơn cả R1và R2.Công suất tiêu thụ trên R2 lớn hơn trên R1.
C. R12 lớn hơn cả R1 và R2.
D. R12 bằng trung bình nhân của R1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì mắc song song nên R12 luôn nhỏ hơn R1 và R2

R1<R2 nên công suất tiêu thụ trên R1 lớn hơn R2

cọn đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP