Hai peptit X Y mạch hở đều được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai peptit X, Y mạch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai peptit X, Y mạch hở (đều được tạo bởi Ala và Glu; MX < MY). Z là đipeptit Gly-Ala. Thủy phân hoàn toàn a mol hỗn hợp E gồm (X, Y và Z) trong dung dịch NaOH 2M thì dùng vừa đủ hết 700 ml, sau phản ứng thu được hỗn hợp F chứa 147,8 gam gồm 3 muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 23,52gam E rồi cho sản phẩm cháy gồm (CO2, H2O và N2) qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 91 gam kết tủa. Biết trong a mol hỗn hợp E có 0,1 mol Z, số mol Y gấp 3 lần số mol X. Thành phần % theo khối lượng Y trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sao đây? A. 75%. B. 70%. C. 65%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
F gồm GluNa2 (u mol), AlaNa (v mol) và GlyNa (0,1 mol) nNaOH = 2u + v + 0,1 = 1,4 mF = 191u + 111v + 0,1.97 = 147,8 —> u = 0,2 và v = 0,9 —> X, Y tạo bởi Glu (0,2) và Ala (0,9 – 0,1 = 0,8) Bảo toàn C —> nC trong a mol E = 5u + 3v + 0,1.2 = 3,9 Tỉ lệ: 23,52 gam E chứa nC = nCaCO3 = 0,91 —> m gam E chứa nC = 3,9 —> m = 100,8 Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,5 —> nE = a = 0,5 – nGlu = 0,3 nY = 3nX và nE = nX + nY + 0,1 = 0,3 —> nX = 0,05 và nY = 0,15 X là (Ala)x(Glu)x’ Y là (Ala)y(Glu)y’ nVal = 0,05x’ + 0,15y’ = 0,2 —> x’ + 3y’ = 4 Do x’, y’ ≥ 1 nên x’ = y’ = 1 là nghiệm duy nhất. nAla = 0,05x + 0,15y = 0,8 —> x + 3y = 16 Do x, y ≥ 1 và MX < MY —> x < y nên x = 1 và y = 5 là nghiệm duy nhất. X là Ala-Glu (0,05) và Y và Y là (Ala)5(Glu) (0,15) —> %Y = 74,70%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP