Các hình vẽ sau mô tả một số...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Các hình vẽ sau mô t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Các hình vẽ sau mô tả một số phương pháp thu khí thường tiến hành ở phòng thí nghiệm. Cho biết từng phương pháp (1), (2), (3) có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau: O2, N2, Cl2, HCl, NH3, SO2? A. (1) thu NH3; (2) thu HCl, SO2, Cl2; (3) thu O2, N2. B. (1) thu NH3, N2, Cl2; (2) thu SO2; (3) thu O2, HCl. C. (1) thu O2, N2; (2) thu SO2 Cl2; (3) thu NH3, HCl. D. (1) thu O2, HCl; (2) thu SO2, NH3; (3) thu N2 Cl2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phạm vi áp dụng: Cách 1: Khí nhẹ hơn không khí (M < 29), không phản ứng với O2 ở điều kiện thường Cách 2: Khí nặng hơn không khí (M > 29), không phản ứng với O2 ở điều kiện thường Cách 3: Khí không tan trong nước, không phản ứng với H2O. —> A đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP