Hòa tan hết 28 16 gam hỗn hợp...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp chất rắ...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là A. 34,09%. B. 25,57%. C. 38,35%. D. 29,83%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nBaSO4 = 0,715 mol; nNH4 + = nNH3 = 0,025 mol; nOH- = 1,285 nOHtạo kết tủa = 1,285 – 0,025 = 1,26 => mMg + mFe = 43,34 – 1,26.17 = 21,92

Bảo toàn điện tích: nNa+ = 0,715.2 – 0,025 – 1,26 = 0,145

Khối lượng muối = 23.0,145 + 0,715.96 + 0,025.18 + 21,92 = 94,345

Bảo toàn khối lượng: mH2O = 28,16 + 0,715.98 + 0,145.85 – 94,345 – 5,14 = 11,07 => nH2O = 0,615

Bảo toàn H: nH2 = (0,715.2 – 0,615.2 – 0,025.4)/2 = 0,05

Bảo toàn N: 2nN2 + nNO = 0,145 – 0,025 = 0,12

Số mol khí: nN2 + nNO + nCO2 = 0,2 – 0,05 = 0,15

Khối lượng khí: 28nN2 + 30nNO + 44nCO2 = 5,14 – 0,05.2 = 5,04 => nN2 = 0,01

; nNO = 0,1; nCO2 = 0,04

nMg = x và nFe3O4 = y 24x + 232y = 28,16 – 0,04.116 = 23,52 24x + 56.3y = 21,92 – 0,04.56 = 19,68

=> x = 0,4 và y = 0,06 %Mg = (0,4.24.100)/28,16 = 34,09%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP