Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg và kim loại R trong dung dịch HCl 18,25% thu được khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa hai chất tan là RCl2 có nồng độ 19,10% và MgCl2 có nồng độ 7,14%. Xác định kim loại R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nMg = 1 và nR = x Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2 1……….2………….1………1 R + 2HCl —> RCl2 + H2 x……..2x……….x……..x —> mddHCl = (2x + 2).36,5/18,25% = 400x + 400 mddY = 1.95/7,14% = 1330,53 —> mRCl2 = x(R + 71) = 1330,53.19,1% (1) Bảo toàn khối lượng: 24 + Rx + 400x + 400 = 1330,53 + 2 + 2x —> x(R + 398) = 908,53 (2) (1)/(2) triệt tiêu x —> R = 56: Fe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP