Tiến hành điện phân dung dịch chứa m...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi thu được 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm 2 khí thì dừng điện phân. Nhúng thanh Zn vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất và hỗn hợp khí Y gồm 2 khí có tỉ khối so với He bằng 2. Giá trị của m gần nhất với: A. 7,4 B. 7,0 C. 6,5 D. 6,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm hai khí là NH3 và H2, do Zn khử NO3- trong môi trường kiềm. Hai khí sinh ra khi điện phân là Cl2 và H2. Cu(NO3)2 + 2NaCl —> Cu + Cl2 + 2NaNO3 a…………………2a………a…….a………..2a 2NaCl + 2H2O —> H2 + Cl2 + 2NaOH 2b…………2b……….b……..b………..2b —> n khí = a + 2b = 0,105 (1) Bảo toàn Na —> nNa2ZnO2 = a + b —> nZn = a + b X chứa chất tan duy nhất là Na2ZnO2. Bảo toàn N —> nNH3 = 2a Do MY = 8 —> nH2 = 3a Bảo toàn electron —> 2(a + b) = 8.2a + 2.3a (2) (1)(2) —> a = 0,005 và b = 0,05 —> nCu(NO3)2 = a = 0,005 và nNaCl = 2a + 2b = 0,11 —> m = 7,375

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP