Hoà tan hỗn hợp Fe và Fe3O4 tỷ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hỗn hợp Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hỗn hợp Fe và Fe3O4 (tỷ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho X lần lượt tác dụng với các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, Na2CO3, NaNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch X là A. 4 B. 6 C. 3 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = nFe3O4 —> X gồm Fe2+, H+, SO42-. X + Fe(NO3)2: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O X + KMnO4: Fe2+ + H+ + MnO4- —> Fe3+ + Mn2+ + H2O X + BaCl2: SO42- + Ba2+ —> BaSO4 X + Cl2: Fe2+ + Cl2 —> Fe3+ + Cl- X + Na2CO3: H+ + CO32- —> CO2 + H2O X + NaNO3: Fe2+ + H+ + NO3- —> Fe3+ + NO + H2O

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP