Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3 Al2O3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hỗn hợp X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho nước Br2 vào dung dịch Z được dung dịch T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau: (1) Chất rắn Y chỉ gồm Fe2O3, Cr2O3. (2) Dung dịch Z chứa 3 chất tan. (3) Dung dịch T có màu vàng. (4) Cho dung dịch HCl dưvào dung dịch Z thu được dung dịch trong suốt. Sốphát biểu đúng là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm Fe2O3 và Cr2O3. Z gồm Na+, AlO2-, CrO2-, ZnO22-, OH- dư. T gồm Na+, AlO2-, CrO42-, ZnO22-, Br- và các ion còn dư (nếu có). (1) Đúng (2) Sai, Z chưuá 4 chất tan. (3) Đúng, màu của CrO42-. (4) Đúng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP