Hỗn hợp E chứa ba este X Y...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa ba es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa ba este X, Y, Z đều no, mạch hở trong đó X, Y đơn chức (MX < MY) và Z hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 14,56 gam E cần vừa đủ 0,79 mol O2. Mặt khác, cho toàn bộ lượng E trên vào dung dịch NaOH thu lược 2 muối và 2 ancol đơn chức, đồng đẳng liên tiếp. Đổt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu được 0,43 mol CO2và 0,60 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y có trong E lả? A. 27,68% B. 18,13% C. 43,98% D. 70,08%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAncol = nH2O – nCO2 = 0,17 —> Số C = nCO2/nAncol = 2,53 —> C2H5OH (0,08) và C3H7OH (0,09) —> nNaOH = 0,17 Đốt E —> nCO2 = u và nH2O = v Bảo toàn khối lượng: 44u + 18v = 14,56 + 0,79.32 Bảo toàn O: 2u + v = 0,17.2 + 0,79.2 —> u = 0,66 và v = 0,6 —> nZ = u – v = 0,06 nX + nY = nAncol – 2nZ = 0,05 Muối gồm ACOONa (0,05) và B(COONa)2 (0,06) Bảo toàn khối lượng: m muối = 0,05(A + 67) + 0,06(A + 134) = mX + mNaOH – mAncol —> 5A + 6B = 89 —> A = 1 và B = 14 là nghiệm duy nhất. Z là C2H5-OOC-CH2-COO-C3H7 (0,06) X là HCOOC2H5 (0,08 – 0,06 = 0,02) Y là HCOOC3H7 (0,09 – 0,06 = 0,03) —> %Y = 18,13%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP