Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm trong điều...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (trong điều kiện không có không khí, hiệu suất 100%) với 9,66 gam hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan Y bằng dung dịch NaOH dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, chất không tan T, và 0,03 mol khí. Sục CO2 đến dư vào Z, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt và khối lượng của nó trong hỗn hợp X là: A. Fe3O4 và 2,76 gam B. Fe3O4 và 6,96 gam C. FeO và 7,2 gam D. Fe2O3 và 8 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,03 —> nAl dư = 0,02 nAl2O3 = 0,05 —> nAl2O3(Y) = 0,05 – 0,02/2 = 0,04 —> nO = 0,04.3 = 0,12 nFe = (mX – mAl – mAl2O3)/56 = 0,09 —> Fe : O = 3 : 4 —> Fe3O4 mFe3O4 = mFe + mO = 6,96

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP