Hỗn hợp E gồm chất X CmH2m+4O4N2 là...

Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2,...

0
Tổng hợp các vấn đề Hóa Học Hữu Cơ

Hỗn hợp E gồm chất X (CmH2m+4O4N2, là muối của axit cacboxylic 2 chức) và chất Y CnH2n+3O2N, là muối của axit cacboxylic đơn chức). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần dùng vừa đủ 0,58 mol O2, thu được N2, CO2 và 0,84 mol H2O. Mặt khác, cho 0,2 mol E tác dụng hết với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một chất khí làm xanh quỳ tím ẩm và a gam hỗn hợp hai muối khan. Giá trị của a là A. 22,64 B. 24,88 C. 23,76 D. 18,56

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

E gồm CnH2n+3O2N (u mol) và CmH2m+4O4N2 (v mol)

Hpt (1)n E=u+v=0,2

(2)nO2=u(1,5n-0,25)+ v(1,5n-1)=0,58

(3)nH2O=u(n+1,5)+v(m+2)=0,84

=====>u=0,08

v=0,12

nu+mv=0,48

⇒ 2n + 3m = 12.

Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 3 và m = 2 là nghiệm duy nhất.

Sản phẩm chỉ có 1 khí duy nhất nên: Y là C2H5COONH4 (0,08 mol); X là (COONH4)2 (0,12 mol)

⇒ Muối gồm C2H5COONa (0,08) và (COONa)2 (0,12)

⇒ mmuối = 23,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP