Hòa tan hết 18 32 gam hỗn hợp...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hòa tan hết 18,32 ga...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hòa tan hết 18,32 gam hỗn hợp Al, MgCO3, Fe, FeCO3 trong dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 và 0,25 mol HNO3, thu được dung dịch X (chỉ chứa muối trung hòa) và 7,97 gam hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (trong Y có 0,025 mol H2 và tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z phản ứng được tối đa với 1,54 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 8,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe đơn chất trong X là A. 20,48% B. 18,34% C. 24,45% D. 30,57%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt n CO2=x ; n NO =2y; nN2=y

⇒ mY = 44x + 30.2y + 28y + 0,025.2 = 7,97

Bảo toàn N ⇒ n NH4 + = 0,25 – 4y

nH+ = 1,22 + 0,25 = 2x + 4.2y + 12y + 10(0,25 – 4y) + 0,025.2 ⇒ x = y = 0,06

Quy đổi X thành Al (a), Mg (b), Fe (c) và CO3 (0,06)

mX = 27a + 24b + 56c + 0,06.60 = 18,32 (1)

m rắn = 40b + 160c/2 = 8,8 (2) Z + NaOH

⇒ Dung dịch chứa Na+ (1,22 + 1,54 = 2,76), SO4 2- (1,22), AlO2 - (a)

Bảo toàn điện tích: a + 1,22.2 = 2,76 (3)

Từ (1), (2), (3) ⇒ a = 0,32; b = 0,02; c = 0,1 FeCO3 n = x – b = 0,04 ⇒ nFe = c – 0,04 = 0,06

⇒ %Fe = 18,34%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP