Hỗn hợp X gồm Al K K2O và...

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Hỗn hợp X gồm Al, K,...

0
Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Hỗn hợp X gồm Al, K, K2O và BaO (trong đó oxi chiếm 10% khối lượng hỗn hợp). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,056 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,04 mol H2SO4 và 0,02 mol HCl vào Y, thu được 4,98 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứ 6,182 gam hỗn hợp các muối clorua và muối sunfat trung hòa. Giá trị của m là A. 5,760 B. 9,592 C. 5,004 D. 9,596

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Quy đổi X thành Ba (a), K (b), Al (c) và O (d)

⇒ mO = 16d = 0,1.(137a + 39b + 27c + 16d) (1)

Bảo toàn electron: 2a + b + 3c = 2d + 0,056.2 (2)

Kết tủa gồm BaSO4 (a) và Al(OH)3 (4,98 – 233a)/78

Dung dịch Z chứa 2 SO4 2- (0,04 – a), Cl- (0,02), K+ (b) và Al3+ [c – (4,98 – 233a)/78]

Bảo toàn điện tích có 2(0,04 – a) + 0,02 = b + 3[c – (4,98 – 233a)/78] (3)

m muối = 96(0,04 – a) + 0,02.35,5 + 39b + 27[c – (4,98 – 233a)/78] = 6,182 (4)

Từ (1)(2)(3)(4) ⇒ a = 0,012; b = 0,07; c = 0,03; d = 0,036 ⇒ m = 5,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP