Cho các chất: NaOH Cu HCl HNO3 AgNO3...

Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, ...

0
Tổng Hợp các vấn đề Hóa Học Vô cơ

Cho các chất: NaOH, Cu, HCl, HNO3, AgNO3, Mg. Số chất phản ứng được với dung dịch Fe(NO3)2 là A. 5. B. 3. C. 6. D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

NaOH, HCl, HNO3, AgNO3, Mg

2OH- + Fe2+ → Fe(OH)2

Fe2+ + H+ + NO3 - → Fe3+ + NO + H2O (HCl và HNO3)

Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+

Mg + Fe2+ → Mg2+ + Fe

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP