Cho m gam bột Al vào 200 ml...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Cho m gam bột Al vào 200 ml dung dịch...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Cho m gam bột Al vào 200 ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,8M và AgNO3 1M, sau một thời gian thu được dung dịch X và 3,935m gam rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 25,6 gam. Giá trị m là

A. 16,0. B. 8,0. C. 12,0. D. 9,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Sau khi pư với NaOH dd sau cùng gồm có NaNO3 0,52mol, NaAlO2 0,12 mol ( vì tổng số mol Na =0,64)

Vậy dd X gồm có Al(NO3)3 0,12 mol, Cu(NO3)2 0,08mol ( vì thứ tự trong dãy điện hóa là Al3+ > Cu2+>Ag+)

BTKL kim loại ta có m+ 0,2(64 x0,8 + 108 x1)=0,12 x27 + 0,08 x64 + 3,935m ta được m=8g

Chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP