Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 và...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch chứa m gam hỗn hợp Al2(SO4)3 và Al(NO3)3. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được biểu diễn bằng đồ thị bên.

Giá trị của m là A. 5,97. B. 7,26. C. 7,68. D. 7,91

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đặt u, v là số mol Al2(SO4)3 và Al(NO3)3

Đoạn 1: BaSO4 n = 3u và n Al(OH)3 = 2u

⇒ m↓ = 233.3u + 78.2u = 4,275 ⇒ u = 0,005 Kết tủa đạt max khi dùng n OH-= 0,045.2 ⇒ 3(2u + v) = 0,045.2 ⇒ v = 0,02 ⇒ m = 5,97

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP