Thùy phân hoàn toàn a mol triglixerit X...

Chương 1: Este - Lipit Thùy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong ...

3
Chương 1: Este - Lipit

Thùy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là A. 20,60. B. 20,15. C. 22,15. D. 23,35.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Độ bất bão hòa của X là =(nCO2- H2O )/n X +1=0,1/a+1 ⇒ a.k = 0,1 + a

1 mol X tác dụng với (k-3) mol Br2 ⇒ a mol X tác dụng với a.(k-3) mol Br2 hay a.(k-3) = 0,05 ⇒ k = 5; a = 0,025 ⇒ X là C55H102O6

nNaOH = 3a = 0,075; nGlixerol = a = 0,025 Bảo toàn khối lượng có m=mX+m NaOH-m gloxerol=22,15 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP