Cho m gam glucozơ C6H12O6 tác dụng hết...

Chương 2: Cacbohiđrat Cho m gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lư...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Cho m gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là A. 1,80. B. 1,35. C. 5,40. D. 2,70.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nglu = nAg/2 = 0,015mol =>m glu=2,7gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP