Cho 0 08 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 1: Este - Lipit Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở phả...

0
Chương 1: Este - Lipit

Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm 4 este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 110ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Z gồm 2 muối của 2 axit cacboxylic no có mạch cacbon không phân nhánh và 6,88 gam hỗn hợp T gồm 2 ancol no,đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 0,09 mol O2. Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 54,18% B. 32,88% C. 58,84% D. 50,31%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nY = nX = 0,08

Các axit không nhánh nên tối đa 2 chức.

Trong Y đặt u, v là số mol este đơn chức và hai chức.

nY = u + v = 0,08 và nNaOH = u + 2v = 0,11 ⇒ u = 0,05 và v = 0,03

Đốt 0,08 mol Y cần O2 n = 0,09.8 + 0,17/2 = 0,805

T có dạng CtH2t+2O (0,11 mol) ⇒ MT = 14t + 18 = 6,88/0,11 ⇒ t = 35/11

Đốt T cần O2 n = 0,11.1,5t = 0,525 ⇒ Đốt muối cần O2 n = 0,805 – 0,525 = 0,28

Muối gồm CnH2n-1O2Na (0,05 mol) và CmH2m-4O4Na2 (0,03 mol) ⇒ O2 n = 0,05(3n – 2)/2 + 0,03(1,5m – 2,5) = 0,28 ⇒ 5n + 3m = 27 ⇒ n = 3 và m = 4 là nghiệm duy nhất.

Vậy muối gồm C2H5COONa (0,05) và C2H4(COONa)2 (0,03) ⇒ %C2H4(COONa)2 = 50,31%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP