Hỗn hợp khí X gồm metan etan etilen...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm me...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm metan, etan, etilen, propen, axetilen và 0,6 mol H2. Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 40,32 lít CO2 (đkc) và 46,8 gam H2O. Nếu sục hỗn hợp Y vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được m gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Khí Z phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của m là A. 24,0. B. 36,0. C. 28,8. D. 32,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 1,8 và nH2O = 2,6 mX = mY = mC + mH = 26,8 —> nY = 1,34 Do nH2 = 0,6 nên nếu đốt cháy phần hidrocacbon trong X thì nCO2 = 1,8 và nH2O = 2 Trong X đặt a, b, c là số mol ankan, anken và C2H2 —> a – c = nH2O – nCO2 = 0,2 Bảo toàn liên kết π: b + 2c = nH2 pư + nBr2 + 2nC2H2 dư = nX – nY + nBr2 + 2nC2H2 dư = a + b + c + 0,6 – 1,34 + 0,3 + 2nC2H2 dư —> a – c + 2nC2H2 dư = 0,44 —> nC2H2 dư = 0,12 —> mAg2C2 = 28,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP