Hỗn hợp M gồm kim loại R và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp M gồm kim lo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp M gồm kim loại R và một oxit của R. Chia 88,8 gam hỗn hợp M thành ba phần bằng nhau: – Hòa tan hết phần 1 bằng dung dịch HCl dư, phản ứng xong thu được 2,24 lít khí H2. – Phần 2: Cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch E và 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). – Dẫn luồng CO dư qua phần 3 nung nóng tới phản ứng hoàn toàn, chất rắn thu được đem hoà tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thấy thoát ra 13,44 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). 1. Xác định kim loại R và công thức của oxit. 2. Cho 29,6 gam hỗn hợp M tác dụng hết với dung dịch HNO3 12,6 %, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Z và 1,12 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch Z. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 2: Quy đổi hỗn hợp thành R (a mol) và O (b mol). Đặt r là hóa trị cao nhất của R. —> aR + 16b = 88,8/3 (1) Bảo toàn electron: ar = 2b + 0,1.3 (2) Phần 3, bảo toàn electron: ar = 0,6.2 (3) (2)(3) —> b = 0,45 và a = 1,2/r Thế vào (1) —> 1,2R/r + 16.0,45 = 88,8/3 —> R = 56r/3 —> r = 3 và R = 56: Fe —> a = 0,4 Phần 1: nH2 = 0,1 —> nFe = 0,1 —> nFe trong oxit = a – 0,1 = 0,3 —> Fe : O = 0,3 : 0,45 = 2 : 3 —> Fe2O3 2. Dung dịch Z chứa Fe3+ (x), Fe2+ (y) Bảo toàn Fe —> x + y = a = 0,4 Bảo toàn electron —> 3x + 2y = 2b + 0,05.3 —> x = 0,25 và y = 0,15 nHNO3 phản ứng = 4nNO + 2b = 1,1 —> mddHNO3 = 550 gam mddZ = 29,6 + mddHNO3 – mNO = 578,1 C%Fe(NO3)3 = 10,47% C%Fe(NO3)2 = 4,67%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP