Hỗn hợp X chứa các nguyên tố C...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa các n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa các nguyên tố C, H, O. Trong một bình kín có dung tích không đổi chứa hơi chất X và một lượng O2 gấp đôi lượng cần thiết để đốt cháy X ở 136,5°C, có áp suất p1. Bật tia lửa điện đốt cháy hết X và đưa về 0°C, áp suất lúc này là p2. Biết p1/p2 = 2,25. Xác định công thức phân tử của X.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
n1 = P1V/RT1 n2 = P2V/RT2 —> n1/n2 = P1T2/P2T1 = 1,5 CxHyOz + (x+y/4-z/2)O2 —> xCO2 + y/2H2O 1……………….2(x+y/4-z/2) 1………………..(x+y/4-z/2)………x 0………………..(x+y/4-z/2)………x n1 = 1 + 2(x+y/4-z/2) n2 = (x+y/4-z/2) + x —> 1 + 2(x+y/4-z/2) = 1,5[(x+y/4-z/2) + x] —> x – 0,125y + 0,25z = 1 —> 8x – y + 2z = 8 —> x = 1, y = 2, z = 1 là nghiệm phù hơp. —> CH2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP