Hỗn hợp T gồm ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm ba peptit mạch hở X, Y, Z có tỉ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Thủy phân hoàn toàn 35,97 gam T thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 0,29 mol A gam và 0,18 mol B. Biết tổng số liên kết peptit trong ba phân tử X, Y, Z bằng 16, A và B đều là amionaxit no, có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH trong phân tử. Nếu đốt cháy 4x mol X hoặc 3x mol Y đều thu được số mol CO2 bằng nhau. Đót cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp T thu được N2, 0,74 mol CO2 và a mol H2O. Giá trị a gần nhất là: A. 0,65 B. 0,67 C. 0,69 D. 0,72

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
2X + 3Y + 4Z —> X2Y3Z4 + 8H2O nA : nB = 29 : 18 —> X2Y3Z4 có dạng (A29B18)k Do X, Y, Z có tối đa 16 liên kết peptit nên (A29B18)k có tối đa 2.1 + 3.1 + 4.14 + 8 = 69 liên kết peptit. Vậy 47k – 1 ≤ 69 —> k = 1 A29B18 + 46H2O —> 29A + 18B (*) 0,01……………………0,29……0,18 2X + 3Y + 4Z —> A29B18 + 8H2O (**) ………………………..0,01………0,08 —> mA29B18 = 35,97 – 0,08.18 = 34,53 —> 29A + 18B – 18.46 = 3453 —> 29A + 18B = 4281 —> A = 75 (C2H5NO2) và B = 117 (C5H11NO2) Đốt 35,97 gam T —> 1,48 mol CO2 và 0,29.5/2 + 0,18.11/2 – 0,46 + 0,08 = 1,335 mol H2O (Chú ý: Tính nCO2 theo nA và nB Tính nH2O theo bảo toàn H cho (*) và (**) Ta có tỷ lệ: 1,48 mol CO2 —> 1,335 mol H2O 0,74 mol CO2 —> a = 0,6675 mol H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP