Hỗn hợp X gồm Ala–Val–Ala Val–Val Ala–Ala Ala–Val...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Ala–Va...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Ala–Val–Ala, Val–Val, Ala–Ala, Ala–Val, Val–Ala. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp X thu được Alanin và Valin có tỉ lệ về khối lượng là Alanin : Valin = 445 : 468. Đốt 0,4 mol hỗn hợp X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 216,1 gam. Phần trăm khối lượng Ala–Val–Ala trong hỗn hợp X là: A. 31,47%. B. 33,12%. C. 32,64%. D. 34,08%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mAla : mVal = 445 : 468 —> nAla : nVal = 5 : 4 Đặt nAla = 5x —> nVal = 4x Quy đổi X thành: C2H3ON: 9x CH2: 5x.1 + 4x.3 = 17x H2O: 0,4 Đốt X thu được nCO2 = 35x và nH2O = 30,5x + 0,4 —> 44.35x + 18(30,5x + 0,4) = 216,1 —> x = 0,1 —> mX = 82,3 và nCO2 = 3,5 & nH2O = 3,45 Đốt các dipeptit đều thu được nCO2 = nH2O nên sự chênh lệch giữa CO2 và H2O là do tripeptit gây ra. Tripeptit có dạng CnH2n-1N3O4 —> nTripeptit = (nH2O – nCO2)/(1 – 3 + 3/2) = 0,1 —> %Ala-Val-Ala = 0,1.259/82,3 = 31,47%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP