Hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 2 est...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 2 este đều mạch hở gồm este Y (CnH2nO2) và este Z (CmH2m-2O2). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 24,64 gam CO2 và 9 gam H2O. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp T gồm 2 muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Tỉ lệ gần nhất của a : b là: A. 1,0 B. 0,8 C. 1,2 D. 0,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mRCOOR’ = mRCOONa —> R’ = Na = 23 —> Ancol gồm CH3OH (3x) và C2H5OH (4x) nCO2 = 0,56 và nH2O = 0,5 —> nZ = nCO2 – nH2O = 0,06 TH1: nZ = 3x = 0,06 —> x = 0,02 —> nY = 4x = 0,08 nC = 0,08n + 0,06m = 0,56 —> 4n + 3m = 28 Do n ≥ 2 và m ≥ 4 —> n = m = 4 là nghiệm duy nhất. Y là CH3COOC2H5 (0,08) và Z là CH2=CH-COO-CH3 (0,06) mCH3COONa = a = 6,56 mCH2=CH-COONa = b = 5,64 —> a : b = 1,163 TH2: nZ = 4x = 0,06 —> x = 0,015 —> nY = 3x = 0,045 nC = 0,045n + 0,06m = 0,56 —> 3n + 4m = 112/3: Vô nghiệm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP