Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa các c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa các chất hữu cơ đều no, mạch hở gồm RCOOH, R'(OH)2 và (R”COO)2R’. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần dùng vừa đủ 1,14 mol O2, thu được CO2 và 17,28 gam H2O. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X cần dùng 320 ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được etylen glicol và m gam muối khan. Giá trị của m là A. 18,02. B. 16,68. C. 14,24. D. 17,04.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành: CnH2nO2 (0,16 mol) C2H4(OH)2: a mol H2O: b mol nX = 0,16 + a + b = 0,2 nO2 = 0,16(1,5n – 1) + 2,5a = 1,14 nH2O = 0,16n + 3a + b = 0,96 —> a = 0,16; b = -0,12 và n = 3,75 Muối là CnH2n-1O2Na —> m muối = 0,16(14n + 54) = 17,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP