Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 3 este...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm –COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 4,40 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 672 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 1,86 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam X thì thu được CO2 và 2,88 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là: A. 33,64% B. 34,01% C. 39,09% D. 27,27%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,03 —> nY = 0,06 Y có dạng ROH —> m tăng = 0,06(R + 16) = 1,86 —> R = 15: -CH3 Vậy Y là CH3OH (0,06 mol) —> nO(X) = 0,12 X gồm: CnH2nO2: a mol CmH2m-2O2: b mol nCH3OH = a + b = 0,06 nH2O = na + b(m – 1) = 0,16 mX = a(14n + 32) + b(14m + 30) = 4,4 Giải hệ trên được: a = 0,04 b = 0,02 na + mb = 0,18 —> 0,04n + 0,02m = 0,18 —> 2n + m = 9 Do n > 2 và m ≥ 4 nên m = 4 và n = 2,5 là nghiệm duy nhất Vậy este không no là C4H6O2 (0,02) —> %C4H6O2 = 39,09%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP