Hỗn hợp X gồm C4H8 C6H12 CH3OH C3H7OH...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm C4H8, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm C4H8, C6H12, CH3OH, C3H7OH, C3H7COOH và CH3COOC2H5. Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam X cần dùng vừa đủ x mol O2, thu được y mol CO2 và 0,9 mol H2O. Mặt khác, để tác dụng hết với 14,6 gam X trên cần dùng vừa đủ 25 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Tỷ lệ x : y là A. 24 : 35 B. 59 : 40 C. 40 : 59 D. 35 : 24

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C4H8 = 4CH2 C6H12 = 6CH2 CH3OH = CH2 + H2O C3H7OH = 3CH2 + H2O C4H8O2 = 4CH2 + O2 nOH- = 0,025 —> nO2 = 0,025 Quy đổi X thành CH2 (y), H2O (b) và O2 (0,025) nH2O = y + b = 0,9 mX = 14y + 18b + 0,025.32 = 14,6 —> y = 0,6 và b = 0,3 Bảo toàn O —> b + 0,025.2 + 2x = 2y + 0,9 —> x = 0,875 —> x : y = 35 : 24

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP