Hỗn hợp X gồm: CnH2n-1CHO CnH2n-2 CHO 2...

Hỗn hợp X gồm: CnH2n-1CHO; CnH2n-2(CHO)2; CnH2n-2(COOH)2; CnH2n-3(CHO...

0
Hỗn hợp X gồm: CnH2n-1CHO; CnH2n-2(CHO)2; CnH2n-2(COOH)2; CnH2n-3(CHO)(COOH)2. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 56,16 gam Ag. Trung hòa m gam hỗn hợp X cần dùng 30 gam dung dịch hỗn hợp NaOH 12% và KOH 5,6%. Đốt m gam hỗn hợp X cần dùng (m + 7,29) gam O2. Giá trị gần nhất của m là.
19,8420,1619,0620,24

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Câu này sẽ là câu hay nhất trong đề lần này mà Admin cho các em.

Nếu các em để ý thì sẽ thấy: \[{{C}_{n}}{{H}_{2n-1}}CHO\leftrightarrow {{(C{{H}_{2}})}_{n}}CO\]

\[{{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}{{\left( CHO \right)}_{2}}\leftrightarrow {{(C{{H}_{2}})}_{n}}{{(CO)}_{2}}\]

\[{{C}_{n}}{{H}_{2n-2}}{{\left( COOH \right)}_{2}}\leftrightarrow {{(C{{H}_{2}})}_{n}}{{(C{{O}_{2}})}_{2}}\]

\[{{C}_{n}}{{H}_{2n-3}}\left( CHO \right){{\left( COOH \right)}_{2}}\leftrightarrow {{(C{{H}_{2}})}_{n}}\left( CO \right){{(C{{O}_{2}})}_{2}}\]

Vậy nên ta có thể quy đổi hỗn hợp về: CH2; CO; CO2

Đặt số mol của CH2; CO; CO2 lần lượt là a,b, c mol.

_Khi cho phản ứng với AgNO3/NH3 dư thu được kết tủa: 2b = 0,52

_Khi cho phản ứng với OH- : c = 0,12

_Khi đốt cháy hỗn hợp:

+ mX = 14a + 28b + 44c (1)

+ \[m{{~}_{{{O}_{2}}}}=32.(\frac{3}{2}a+\frac{1}{2}b)=48a+16b\left( 2 \right)\]

Lấy (2) – (1) ta thu được: 34a -12b - 44c = 7, 29 \[ \Leftrightarrow \] a = 0, 46

Vậy khối lượng của X là: 0,46.14 + 28.0,26 + 44.0,12 = 19 gam. Chọn C.

19,06

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP