Hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 được...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp (X) gồm Fe v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp (X) gồm Fe và Fe3O4 được chia làm 2 phần bằng nhau. Phần I: Hoà tan vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch (Y). Dung dịch (Y) làm mất màu vừa đúng 30 ml dung dịch KMnO4 1M. Phần II: Nung với khí CO một thời gian, Fe3O4 bị khử thành Fe. Cho toàn bộ khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào vào bình (Z) chứa 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,6M thì có m1 gam kết tủa. Cho thêm nước vôi dư vào bình (Z) trên lại có m2 gam kết tủa. Biết m1 + m2 = 27,64 gam. Phần trăm Fe3O4 đã bị khử là A. 80%. B. 75%. C. 50%. D. 60%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Phần 1: nFe = nH2 = 0,1 Bảo toàn electron: nFe2+ = 5nMnO4- = 0,15 —> nFe3O4 = 0,15 – 0,1 = 0,05 Phần 2: CO2 + Ba(OH)2 —> BaCO3 + H2O a…………..a………………a 2CO2 + Ba(OH)2 —> Ba(HCO3)2 2b………….b…………………b —> nBa(OH)2 = a + b = 0,12 Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 —> BaCO3 + CaCO3 + 2H2O b……………………………………b……………b m↓ = 197(a + b) + 100b = 27,64 —> a = 0,08 và b = 0,04 —> nO bị lấy = nCO2 = a + 2b = 0,16 —> nFe3O4 phản ứng = 0,16/4 = 0,04 —> %Fe3O4 bị khử = 0,04/0,05 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP