Hỗn hợp X gồm một amin no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một am...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một amin no mạch hở đơn chức Y và một amin no mạch hở hai chức Z (có cùng số nguyên tử cacbon, số mol của Y nhiều hơn số mol của Z). Đốt cháy hoàn toàn m gam X sinh ra 9,24 gam CO2. Trung hòa m gam X cần vừa đủ 500 ml dung dịch HCl 0,20M. Giá trị m là A. 5,78. B. 5,42. C. 4,58. D. 4,92.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y: CnH2n+3N (y mol) Z: CnH2n+4N2 (z mol) nCO2 = ny + nz = 0,21 (1) nHCl = y + 2z = 0,1 (2) (1) —> n = 0,21/(y + z) (3) (2) —> y + z < 0,1 Mặt khác do y > z —> z < 0,1/3 —> y + z = 0,1 – z > 0,2/3 Vậy 0,2/3 < y + z < 0,1 thế vào (3): 2,1 < n n = 3 (1)(2) —> y = 0,04 và z = 0,03 —> mX = 4,58

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP