Hỗn hợp X gồm một ancol no đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một ancol no, đơn chức và một axit cacboxylic no, hai chức (đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol X cần dùng 0,42 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, đun nóng 0,16 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác thấy chúng phản ứng vừa đủ với nhau (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được 9,04 gam hỗn hợp Y gồm hai sản phẩm hữu cơ Z và T (MZ > MT). Phần trăm khối lượng của Z trong hỗn hợp Y là A. 70,80% B. 35,40% C. 29,2% D. 64,60%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ancol: CnH2n+2O (a mol) Axit: CmH2m-2O4 (b mol) nX = a + b = 0,16 (1) nO2 = 1,5na + 1,5mb – 2,5b = 0,42 (2) Z có dạng R(COOA)2 và T có dạng AOOC-R-COOH nên nH2O = nAncol = a Bảo toàn khối lượng: a(14n + 18) + b(14m + 62) = 9,04 + 18a (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,1 b = 0,06 na + mb = 0,38 —> 0,1n + 0,06m = 0,38 —> 5n + 3m = 19 Do n ≥ 1 và m ≥ 2 nên n = 2 và m = 3 là nghiệm duy nhất. Ancol là C2H5OH (0,1 mol) và axit là CH2(COOH)2 (0,06 mol) Z là CH2(COOC2H5)2 (z mol) và T là HOOC-CH2-COOC2H5 (t mol) nC2H5OH = 2z + t = 0,1 nCH2(COOH)2 = z + t = 0,06 —> z = 0,04 và t = 0,02 —> %Z = 70,8%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP