Hỗn hợp X gồm một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức đều mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 32,48 gam X tác dụng với 500 ml dung dịch NaOH 1M. Để trung hòa hết lượng NaOH dư sau phản ứng cần 0,16 mol dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol và 41,32 gam hỗn hợp Z gồm hai muối. Tỉ khối của Y so với metan là 4,4125. Phần trăm khối lượng của este đơn chức trong X là A. 18,46%. B. 20,70%. C. 27,60%. D. 21,10%.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNaOH = 0,5 —> Z gồm NaCl (0,16) và RCOONa (0,34) mZ = 0,16.58,5 + 0,34(R + 67) = 41,32 —> R = 27: CH2=CH- Muối là CH2=CH-COONa (0,34) Bảo toàn khối lượng: mY = mX + 0,34.40 – 0,34.94 = 14,12 MY = 70,6 —> nY = 0,2 Este đơn chức (u) và este 2 chức (v) —> nY = u + v = 0,2 nNaOH = u + 2v = 0,34 —> u = 0,06 và v = 0,14 —> mY = 0,06Y1 + 0,14Y2 = 14,12 —> 3Y1 + 7Y2 = 706 Vì Y1 ≥ 32; Y2 ≥ 62 nên Y1 = 58 và Y2 = 76 là nghiệm duy nhất. Y1 là CH2=CH-CH2OH và Y2 là C3H6(OH)2 Hai este là CH2=CH-COO-CH2-CH=CH2 (0,06) và (CH2=CH-COO)2C3H6 (0,14) —> %CH2=CH-COO-CH2-CH=CH2 = 20,69%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP