In England English Math and Science are ______...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In England, English, Math and Science are ______ ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In England, English, Math and Science are ______ subjects at school.

A. more B. store C. score D. core

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Giải thích: core subjects = những môn học chính, trọng tâm

A. nhiều hơn

B. cửa hàng

C. điểm số

D. cốt lõi, quan trọng

Dịch nghĩa: Tại nước Anh, Tiếng Anh, Toán và Khoa học là những môn học chính ở trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP