In most _____ developed countries up to 50%...

Ngữ Pháp và Từ Vựng In most _____ developed countries, up to 50% of _...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

In most _____ developed countries, up to 50% of _____ population enters higher education at some time in their lives.

A. Ø / Ø B. the / Ø C. Ø / the D. the / a

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Giải thích:

- most + N hoặc most of the + N (có “of” thì có “the”, không “of” không “the”) => loại B và D

- “population” là dân số. Đây là N đã xác định vì câu này nói đến dân số ở các nước đã phát triển

=> “the population”

Dịch nghĩa: Ở hầu hết các nước đã phát triển, khoảng 50% dân số được hưởng nền giáo dục tiên tiến tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời họ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP