James was asking about a lot of personal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng James was asking about a lot of personal things. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

James was asking about a lot of personal things. I didn’t like ______ about my private life.

A. asking B. being asked C. to ask D. to be asking

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

(to) like + V-ing: thích làm gì.

Câu mang nghĩ bị động nên ta chọn B.

Dịch: James đang hỏi về rất nhiều chuyện cá nhân. Tôi không thích bị hỏi về chuyện đời tư của mình.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP