Muối X có công thức phân tử C3H10O3N2...

Chương 2: Cacbohiđrat Muối X có công thức phân tử C3H10O3N2. Lấy 19,...

0
Chương 2: Cacbohiđrat

Muối X có công thức phân tử C3H10O3N2. Lấy 19,52g X cho tác dụng với 200ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m g hỗn hợp các chất vô cơ và phần hơi có chứa chất hữu cơ bậc I. Giá trị gần đúng nhất của m là

A. 18,4 B. 21,8 C. 13,28 D. 19,8

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nkoh = 0,2 mol

c3h7nh3no3 + koh → c3h7nh2 + kno3 + h2o

chất rắn khan gồm 0,04 mol koh dư và 0,16 mol kno3

mchất rắn khan = 101. 0,16 + 0,04 . 56 = 18,4g

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP