My grandfather spends a lot of time _____...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My grandfather spends a lot of time _____ care of...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My grandfather spends a lot of time _____ care of the plants in the garden daily.

A. to take B. taking C. for taking D. taken

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

B vì : spend + time/money + (on) Ving : dành thời gian/tiền bạc vào việc gì

Dịch: Ông nội của tôi dành rất nhiều thời gian chăm sóc cây cỏ trong vườn hàng ngày

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP