John was not here yesterday Perhaps he was...

Ngữ Pháp và Từ Vựng John was not here yesterday. Perhaps he was ill. ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

John was not here yesterday. Perhaps he was ill.

A. John needn’t be here yesterday because he was ill.

B. Because of his illness, John shouldn’t have been here yesterday.

C. John might have been ill yesterday, so he was not here.

D. John must have been ill yesterday, so he was not here.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

Dịch nghĩa: John không ở đây hôm qua. Có lẽ anh ấy bị ốm
A. John không cần ở đây hôm qua bởi vì anh ta bị ốm
B. Bởi vì bị ốm, John không nên ở đây hôm qua
C. John có lẽ đã bị ốm hôm qua nên anh ấy đã không ở đây
D. John chắc bị ốm vào hôm qua nên anh ấy đã không ở đây
Lưu ý:
Should + have + PII: đáng lẽ không nên làm gì nhưng đã làm
Must+ have + PII: chắc chắn đã làm gì trong quá khứ
Might/May + have + PII: có thể đã làm gì trong quá khứ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP