She used to be very thin but she...

Ngữ Pháp và Từ Vựng She used to be very thin but she has __________ a...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

She used to be very thin but she has __________ a bit now.

A. filled in B. finished off C. filled out D. fired away

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C

filled in: điền vào
finished off: hoàn thành
filled out: trở nên
fired away: nổ súng
Dịch nghĩa: Cô ấy đã từng rất gầy, nhưng giờ cô ấy béo lên chút rồi

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP