Murder is a serious crime and one rarely...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Murder is a serious crime and one rarely ________...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Murder is a serious crime and one rarely ______________ with it.

A. get away B. go away C. turn away D. come away

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

get away with: trốn phạt, thoát khỏi hình phạt
turn away: quay đi
Dịch nghĩa: Giết người là phạm tội nghiêm trọng, hiếm ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP