The International Union for Conservation of Nature Red...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The International Union for Conservation of Natur...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The International Union for Conservation of Nature Red List is a comprehensive catalogue of the conservation status of species.

A. complete B. rational C. understandable D. valuable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Comprehensive: bao quát; toàn diện
Complete: đầy đủ, trọn vẹn
Rational: hợp lý, phải lẽ
Understandable: có thể hiểu được
Valuable: có giá trị lớn, quý báu
=> từ gần nghĩa nhất là complete
Dịch câu: Danh sách đỏ quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên là một danh mục toàn diện về tình trạng bảo tồn các loài

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP