During their five-decade history the Asian Games have...

Ngữ Pháp và Từ Vựng During their five-decade history the Asian Games ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

During their five-decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. going off B. going over C. going by D. going ahead

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D

Advance (v): tiến triển, cải tiến
A. go off: hỏng, ôi thiu, nổ(bom)
B. go over: vượt qua
C. go by : trôi qua
D. go ahead: tiến triển
Dịch nghĩa: Trong suốt lịch sử 5 thập kỉ, Asian Games đã cải tiến về tất cả các mặt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP