My math teacher is the one who is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng My math teacher is the one who is the most _____ ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

My math teacher is the one who is the most _____ of the staff in the school.

A. respectable B. respected C. respective D. respectful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Respected (a) : được tôn trọng

Respectable (a) : đáng trọng, đáng kinh

Respective (a) : thuộc về, riêng từng, tương ứng

Respectful (a) : tỏ vẻ tôn trọng , tỏ vẻ tôn kính

Dịch: Giáo viên dạy toán của tôi là người đáng kính nhất trong các nhân viên ở trường.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP