Nghiệm phương trình $2 sin x=1$ có dạng...

Nghiệm phương trình $2\sin x=1$ có dạng nào dưới đây ?

0
Nghiệm phương trình $2\sin x=1$ có dạng nào dưới đây ?
$\left[ {\begin{array}{}{x = \frac{\pi }{3} + k2\pi }\\{x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi }\end{array}} \right.\quad \left( {k \in \mathbb{R}} \right)$
$\left[ \begin{array}{} x=\frac{\pi }{6}+k2\pi \\ x=\frac{5\pi }{6}+k2\pi \\\end{array} \right.\quad \left( k\in \mathbb{R} \right)$.$\left[ \begin{array}{} x=\frac{\pi }{6}+k2\pi \\ x=\frac{5\pi }{6}+k2\pi \\\end{array} \right.\quad \left( k\in \mathbb{Z} \right)$.$\left[ \begin{array}{} x=\frac{\pi }{6}+k2\pi \\ x=\frac{-\pi }{6}+k2\pi \\\end{array} \right.\quad \left( k\in \mathbb{Z} \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$\left[ \begin{array}{} x=\frac{\pi }{6}+k2\pi \\ x=\frac{5\pi }{6}+k2\pi \\\end{array} \right.\quad \left( k\in \mathbb{Z} \right)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP