Nung 12 72 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 12,72 gam hỗn h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 12,72 gam hỗn hợp X gồm Al, FeCO3 và Mg(NO3)2 trong bình chân không, sau một thời gian thu được chất rắn Y và a mol hỗn hợp gồm CO2 và NO2. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 0,44 mol KHSO4, thu được dung dịch Z chỉ chứa 64,94 gam muối sunfat trung hòa và hỗn hợp khí gồm 0,02 mol CO2 và 0,06 mol NO. Cho Z phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 6,43 gam kết tủa. Giá trị của a là: A. 0,03 B. 0,02 C. 0,04 D. 0,05

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCO2 tổng = x, nNO2 = y, nNH4+ = z và nAl = p —> nFeCO3 = x và nMg(NO3)2 = (y + z + 0,06)/2 mX = 116x + 148(y + z + 0,06)/2 + 27p = 12,72 (1) nH+ = 2x + 2y + 10z + 0,06.4 = 0,44 (2) m muối = 56x + 24(y + z + 0,06)/2 + 27p + 18z + 39.0,44 + 96.0,44 = 64,94 (3) Z + NaOH —> Dung dịch chứa K+ (0,44), SO42- (0,44), AlO2- (p) —> nNa+ = p + 0,44 —> nOH- đã phản ứng = p + 0,44 —> nOH- trong ↓ = p + 0,44 – 4p – z = 0,44 – 3p – z —> m↓ = 56x + 24(y + z + 0,06)/2 + 17(0,44 – 3p – z) = 6,43 (4) Giải hệ (1)(2)(3)(4): x = 0,04 y = 0,01 z = 0,01 p = 0,08 —> nCO2 thu được khi nung X = x – 0,02 = 0,02 —> a = y + 0,02 = 0,03

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP