Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng dư. (2) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HCl loãng dư. (3) Đốt cháy hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí. (4) Bột bột sắt đến dư vào dung dịch HNO3 loãng. (5) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. (6) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được muối Fe (III) là. A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(1) Fe2O3 + 6HNO3 —> 2Fe(NO3)3 + 3H2O (2) Fe(OH)3 + 3HCl —> FeCl3 + 3H2O (3) Fe + S —> FeS (4) 3Fe dư + 8HNO3 —> 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O (5) Cl2 + 2FeCl2 —> 2FeCl3 (6) Fe + 3AgNO3 dư —> Fe(NO3)3 + 3Ag

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP