Cho các phát biểu sau: 1 Hiđro hóa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (1) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ cũng như fructozơ thu được axit gluconic. (2) Glucozơ, fructozơ là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thủy phân được. (3) Thủy phân đến cùng xenlulozơ trong môi trường axit tạo ra nhiều phân tử monosaccarit. (4) Trong phân tử saccarozơ gốc α-glucozơ và gốc β-glucozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi. (5) Tinh bột là chất rắn vô định hình, màu trắng, ở điều kiện thường không tan trong nước nguội. (6) Phân tử amilozơ và amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Số phát biểu đúng là. A. 5 B. 4 C. 6 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(1) Sai, sản phẩm là sorbitol (2) Đúng, các monosaccarit không bị thủy phân. (3) Đúng, tạo ra nhiều phân tử C6H12O6 (4) Sai, saccarozo hình thành từ gốc α – glucozơ và gốc β – fructozơ (5) Đúng (6) Sai, chỉ có amilopeptin có mạch phân nhánh.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP