Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành điện phân ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl và 0,15 mol Cu(NO3)2 bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6562 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,11 gam. Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị m là. A. 2,80 gam B. 4,20 gam C. 3,36 gam D. 5,04 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,34 Tại catot: ne = 2nCu + 2nH2 —> nH2 = 0,02 Tại anot: nCl2 = a và nO2 = b —> ne = 2a + 4b = 0,34 m giảm = 71a + 32b + 0,15.64 + 0,02.2 = 15,11 —> a = 0,05 và b = 0,06 Dung dịch sau điện phân chứa Na+ (2a = 0,1 mol), NO3- (0,3 mol) —> H+ (0,2 mol) —> nNO = nH+/4 = 0,05 mol Bảo toàn electron —> 2nFe = 3nNO —> nFe = 0,075 —> mFe = 4,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP